Year 2006-07

 

 

 

Year Position Held Name of Rotarian
2006-07 President Dhiren Shah
  Hon. Secretary Dr Praful Zarmarwala
  Vice President Dipak Shantilal Shah
  President-Elect Dipak Pandya
  Hon.Jt. Secretary Mehul Sharad Shah
  Treasurer Rutvij Shah
  IPP Dr Mukesh Shah
  Director-Club Jaymin Oja
  Director-Club Dr Mukesh Shah
  Director-Voca Dr himanshu Shah
  Director-Commuy Atul Shah
  Director-Int Sunit Hapani
  Director-Youth Arpit Shah
  Director-PR Dr Maulik Bakshi
  Sgt-At-Arm Rajesh Ganatra
  Editor Dr Kalpesh/Dr bishan
  Chairman-Prog Manisha Shah
  Club Trainer PP Dr Dhiraj Mehta
  Club Counsellor PP Ghanshyam Acharya