Year 2005-06

 

 

 

Year Position Held Name of Rotarian
2005-06 President Dr Mukesh Shah
  Hon. Secretary Ashok Shah
  Vice President Dipak Pandya
  President-Elect Dhiren Shah
  Hon.Jt. Secretary Atul Shah
  Treasurer Kamal Mehta
  IPP Amitabh Thakore
  Director-Club Mehul Sharad Shah
  Director-Club  
  Director-Voca Mahesh Shah
  Director-Commuy Dr Sanjeev Mehta
  Director-Int Dr Paras Shah
  Director-Youth Manish Zaveri
  Sgt-At-Arm Shailen Reshamwala
  Editor Rajendra Shah/Pravin Patel
  Chairman-Prog Manan Shah/Jaymin Oza
  Club Trainer PP Dr Kalpesh Shah