Year 1997-98

 

 

 

Year Position Held Name of Rotarian
1997-98 President H.L.Khar
  Hon. Secretary Sanjay Shah
  Vice President Rajesh Shah
  President-Elect Ghanshyam Acharya
  Hon.Jt. Secretary Dr Amar Motivala
  Treasurer Harish Parmar
  IPP Dr Shashank Rathod
  Director-Club Lalit Shah
  Director-Club Dr Mukesh Shah
  Director-Voca Dr Rajni. N.Shah
  Director-Commuy N.S.Soneji
  Director-Int Mehul Rathod
  Director  
  Sgt-At-Arm Ajay Choksi
  Editor Dr Bishan Mahadevia
  Chairman-Prog  
  Club Trainer