Year 1996-97

 

 

 

Year Position Held Name of Rotarian
1996-97 President Dr Shashank Rathod-Charter
  Vice President Dipak Shantilal Shah
  President-Elect H.L.Khar
  Hon.Jt. Secretary Dipak Shantilal Shah
  Treasurer Nrupesh Shah
  IPP  
  Director-Club Pankaj Babulal Shah
  Director-Club Sanjay Shah
  Director-Voca Smita Amit Joshi
  Director-Commuy Harish Parmar
  Director-Int Rajesh N Shah
  Director  
  Sgt-At-Arm Dipak V Shah
  Editor  
  Chairman-Prog  
  Club Trainer